Een kind is op de eerste schooldag van de maand nadat het vijf jaar is geworden leerplichtig. Het kind moet dan naar school. Op onze school zitten alle kinderen al vanaf hun vierde jaar. Nu kan het gebeuren dat een schoolweek voor een vijfjarige nog wat te vermoeiend is. Er kan dan gebruik gemaakt worden van een speciale regeling. Die houdt in, dat een vijfjarige kleuter ten hoogste vijf uur per week mag thuisblijven. De ouders moeten dat wel tijdig doorgeven aan de school. Op verzoek kan de directeur in een uitzonderlijk geval toestaan, dat een vijfjarige zelfs tien uur per week wordt thuis gehouden. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Dus u kunt bijvoorbeeld geen extra vakantie bij elkaar sparen. Zodra uw kind zes jaar is, houdt deze regeling op. Overigens rust op u de verplichting ervoor te zorgen, dat uw kind de school bezoekt. Wij moeten over verlofdagen van welke aard dan ook verantwoording afleggen aan de leerplichtambtenaar. Deze wordt door ons dan ook frequent op de hoogte gebracht van de verloven. De leerplichtambtenaar komt de naleving van de leerplichtregeling regelmatig controleren.

Extra vakantie of vrije dag
Het MT voert een duidelijk beleid waar het gaat om verlofaanvragen. Elk jaar opnieuw komen er verzoeken van ouders bij het MT om verlof voor een van hun kinderen, om een extra vrije dag of een extra vakantie buiten de normale schoolvakantie te geven. Met de meest uiteenlopende redenen: we hebben een reisje naar Disneyland Parijs gewonnen, opa en oma bieden de kleinkinderen een lang weekend aan, we willen eerder met vakantie om de drukte te vermijden, enz. De school mag hier geen verlof voor geven. Ook een vliegtuigboeking die buiten de gestelde vakantietermijnen valt, hoort onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Sommige ouders denken dat schoolgaande kinderen recht hebben op tien extra vrije dagen per jaar, maar dat is niet waar. Wel kan het MT volgens de Leerplichtwet extra verlof geven tot maximaal tien dagen. Dit alleen bij 'gewichtige omstandigheden of geldige redenen', zoals de wet dat noemt. Bij twijfel aan de juiste interpretatie, nemen wij altijd contact op met de leerplichtambtenaar. Dit is een speciale medewerker die door de gemeente is aangesteld om erop toe te zien, dat de regels van de leerplicht worden nageleefd.

Lees meer