De MR mag met de directeur van de Mauritsschool alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR kan haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

  • Instemmingrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, overgang naar continurooster, de klachtenregeling.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatieplicht: de directeur van de school informeert de MR over alle zaken die er toe doen bij het besturen en leiden van de Mauritsschool. Dit gebeurt o.a. tijdens de vergaderingen.

Vergaderingen
Onze MR vergadert ongeveer eens per maand. De vergaderdata kunt u terugvinden onder het kopje 'vergaderdata'. Het eerste deel van een MRvergadering worden de gebruikelijke agendapunten afgehandeld. Denk aan onderwerpen als 'begroting, schoolwerkplan, nieuws uit de school'. Het tweede deel besteden we aan een 'verdiepend thema'. Er wordt informatie gedeeld over bijvoorbeeld het Meerbegaafdenprogramma, of de ICT ontwikkelingen. Hierna gaan we met elkaar in gesprek. We blijven als MR op deze manier goed geïnformeerd en denken mee over thema's die van belang zijn voor school! De verslagen van deze vergaderingen worden na goedkeuring op de website geplaatst onder 'notulen'.

Waarom is de MR belangrijk
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Onder 'MR-leden stellen zich voor' kunt u lezen wie er op dit moment zitting hebben in de MR. Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het management. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met het management tot bepaalde standpunten komen. We willen u aanmoedigen om uw inzichten met ons te delen! Wilt u een vergadering (deels) bijwonen? Spreek ons aan in of bij school! Of deponeer uw vraag/opmerking in de MR- brievenbus!