Er kan extra vrij worden verleend:

 • voor het bezoeken van een arts, alleen als dit niet buiten de lesuren kan;
 • bij verhuizing binnen de gemeente;
 • bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de leerling in de eerste graad;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling;
 • voor leerlingen, woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden, waardoor zij de school niet kunnen bereiken;
 • bij een besmettelijke ziekte in het gezin;
 • bij 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
 • voor leerlingen uit minderheidsgroepen in verband met de viering van nationale of godsdienstige feest- en gedenkdagen; leerlingen die vanwege geloofsovertuiging niet aanwezig mogen zijn, kunnen na een schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers worden vrijgesteld van deelname aan deze viering. Zij worden elders op school gedurende deze tijd opgevangen;
 • als de werkgever de kostwinner van het gezin verplicht buiten de schoolvakantie vrij te nemen (overlegging van een werkgeversverklaring is dan vereist); het verlof mag niet opgenomen worden in de eerste twee weken van het schooljaar;
 • als de kostwinner van het gezin zijn functie vervult in een eenpersoons/gezinsbedrijf, waarvan de inkomsten in belangrijke mate afhankelijk zijn van arbeid tijdens de schoolvakanties en redelijkerwijs geen andere oplossing voorhanden is; het verlof mag niet opgenomen worden in de eerste twee weken van het schooljaar;
 • bij zeer ernstige sociale en/of medische problemen, zoals in de gevallen dat het gezin op medische of sociale indicatie op vakantie moet (overlegging van een verklaring van arts c.q. maatschappelijk werker is dan vereist);
 • een gezinslid gehandicapt is en op grond daarvan afhankelijk is van aangepaste accommodaties buiten de vakantieperiode;
 • in overige gevallen wordt elke aanvraag afzonderlijk beoordeeld.

Een verzoek om verlof moet door de ouders van het kind uiterlijk zes weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de locatiecoördinator. Alle verzoeken dienen van een goede motivering te zijn voorzien. En indien van toepassing, een kopie van het bewijs. Wanneer het om verlof gaat binnen het aantal van tien dagen en onder 'de gewichtige omstandigheden' valt, dan beslist het MT eventueel na advies te hebben ingewonnen bij de leerplichtambtenaar. Als vrij wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, moet de school het verzoek naar de leerplichtambtenaar sturen. Daarbij wordt vermeld of hij bezwaar heeft tegen inwilliging van het verzoek en zo ja, op welke gronden. De goedkeuring van de leerplichtambtenaar is hierbij een vereiste.

De directeur is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim of vermoeden daarvan te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij twijfel aan ziekte van een afwezige is de directie ook verplicht een melding te doen aan de leerplichtambtenaar. De directie houdt zich hier stipt aan. Als ouders of het MT zich niet houden aan de verplichtingen, kan door de rechter een boete worden opgelegd. Bovenstaande regels gelden voor alle leerplichtige kinderen, dus voor alle kinderen die 5 jaar zijn of ouder. Wij wijzen u erop, dat een jongere vanaf zijn twaalfde zelf verantwoordelijk is voor het verzuim en dus ter verantwoording geroepen kan worden bij de leerplichtambtenaar.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop, dat ook herhaaldelijk te laat komen aangemerkt wordt als ongeoorloofd verzuim. Wanneer dit voorkomt, dan melden wij dit bij de leerplichtambtenaar.